Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm 

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm

BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm 

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:
+ Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
+ Về tài sản: tối đa 100.000.000 đồng/vụ tai nạn

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Garage liên kết
Đơn vị GĐBT liên kết
Mua hàng Mua ngay