Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy

Đối tượng bảo hiểm:

Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm: 

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

+ Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
+ Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Biểu phí bảo hiểm 

Theo biểu phí bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới

Mua hàng Mua ngay