Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy

Đối tượng bảo hiểm:

Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm: 

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

+ Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
+ Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Biểu phí bảo hiểm 

Theo biểu phí bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự ban hành kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Mua hàng Mua ngay